HTML

BS - vallásról, istenről, hitről, hívőkről

Mindenki hisz - hisz' vajon mit is tudhatunk biztosan? Mindenki vallásos - hisz' valamiféle vallott elvek mentén cselekednünk kell. Mindenki teremtő - hisz' valahonnan vennünk kellet a mintát, amiből a körülöttünk létező világ létezését magyarázzuk. "Nem nagyon ütsz el az átlagtól, ha istennek képzeled magad." (BS)

Bejegyzések

Friss topikok

Címkék: isten ima

Szólj hozzá!

Létezik = véges. Nem létezik = „végtelen”.

(Rajzoló: Brain Storming)

(Valláskritikai tanulmány 1996-ból.)

Ha Ő teremtette, akkor miért tette, ha már eleve mindent betöltött?

Volt Ő és volt a Semmi rajta kívül?

Ez azt jelentette volna, hogy nem volt korlátlan, tehát határai voltak, vagyis korlátokkal rendelkezett. Ez viszont istenségének ellentmond.

Aztán: Hogyan teremthette a maga képére az embert, ha egy mindent betöltő dolog volt?

A lét(ezés)ből következik a nem-lét – éppen korlátlansága miatt nevezzük a létezőt létezőnek. Mert a létezőről csak egy attól külön álló létező szerezhet tudomást, vagyis a létezés megállapításának alapfeltétele az lehet, ha egy másik létezőről szerzünk tudomást.

A „nem-létezőnek” nincsen kiterjedése, ami azonos a végtelen fogalmával, és ezért különbözik a létezőtől, aminek kiterjedése van – vagyis korlátozott!

A „nem-lét(ező)ből” azonban nem következik semmi sem. A nem-létezőség nem tételez fel egy másik nem-létezőséget, mivel nincs kiterjedése – végtelen, így a semmibe, azaz a semmi, a nem-létező mellé nem helyezhetünk egy másik nem-létezőt.

A létezés tehát korlátozottságot jelent!

Továbbá azt, hogy a létezést csak egy különálló létező állapíthatja meg, és nem önmagáról (legalábbis első alkalommal). Ebből a szempontból igazoltuk Descartes híres megállapítását is, miszerint „Gondolkodom, tehát vagyok”.

Röviden tehát: Létezik = véges. Nem létezik = „végtelen”.

Menjünk tovább…

Egy mindent betöltő lénynek van, vagy lehet tudata?

Csak akkor lehet (ön)tudata, ha érzékszerveit maga felé fordíthatja és a külvilág felé is (egyszerre). Szükséges egy központ /az észlelés tudatosítására/ és olyan periféria, amiről reflektálhat. … Ha mindezt a szokásos istenkép-felfogásban, vagyis antropomorf módon képzeljük el.

Jelen gondolatmenet egy dolgot – ha nem is igazolt, de azért – bemutatott: isten létezésének fogalma már ott kétségessé válik, ha feltételezzük, hogy a semmiből teremtette a világot.

***

BRAIN STORMING, 1996

Címkék: isten

Szólj hozzá!

imadkozas_2.jpgAttól függ, hogy valaki pokolra jut vagy a mennyországba, hogy hisz, vagy pedig ha jót cselekszik – avagy: mivel tudjuk „jobban befolyásolni istent”?

Ha egyikkel sem, vagy mindkettővel egyszerre, akkor mi van azokkal, akik hitük és jó cselekedeteik ellenére mégis szenvednek; és azokkal, akik nem hisznek, sem keresztény mércével jót sem cselekszenek, mégis jól élnek és nem szenvednek?

Erre sok istenhívőnek csak az a válasza, hogy: végül is Isten maga dönti el, ki üdvözül.

De akkor mi van az imádsággal? Miért buzdítanak a papok imádkozásra, ha nem a hitem, nem a jó cselekedeteim számítanak, hanem az „isteni logika”, ami emberi mércével nem felfogható?

Miért buzdítanak a vallásosak a vallás gyakorlására és az istenben való hitre, ha a hívőkkel és a vallásukat gyakorlókkal történt tragédiákat azzal magyarázzák, hogy „isten útjai kifürkészlelhetetlenek”?

Mi hát a vallásosságnak, az istenhitnek a „kellő mértéke”?

Az lenne talán, hogy

- higgyek, vagy akarjak hinni istenben;

- gyakoroljam a vallást a szokások követésével;

- vagy legalábbis legyek azon, hogy követni tudjam;

- vagy ha nem, akkor azon buzgólkodjam, hogy ez másoknak sikerüljön;

- … de mindeközben leledzek abban a kétségben, hogy napi imáimat isten vagy nem hallgatja meg, vagy meghallgatja, de nem törődik vele;

- folyamatosan tanulmányozzam a róla szóló és általa ihletett írás(okat), de ne törődjek a benne rejlő ellentmondásokkal;

- cselekedjek jót, de ne várjak sem az emberektől, sem istentől viszonzást, mivel akkor a kapzsiság vádjával illethetnének, mert hogy a viszonzásra várás már nem az önmagáért való szeretet jele…??

Persze így a hívő lassan megtanulja, hogy ne kérjen Istentől az imáiban csak olyasmit, amit maga is meg tud tenni, csak éppen atyai bátorításra és biztatásra lenne szüksége…

Legyen az ember vallásos úgy, hogy elsősorban a maga vallásosságát igyekezzen bizonyítani, semmint a vallása elgondolásainak értelmét és az emberi világra vetíthető valóságát?

***

BRAIN STORMING, 2007

Címkék: isten hit vallásos gondolkodás

Szólj hozzá!

Címkék: biblia

1 komment

Címkék: isten hit atesita isten-érvek

Szólj hozzá!

Címkék: valláskritika

Szólj hozzá!

Címkék: isten hit erkölcs ima valláskritika vallásos gondolkodás

Szólj hozzá!

ISTEN = emberi tulajdonságokkal felruházott semmi. (Brain Storming)

Címkék: isten valláskritika antropoteizmus általános isten

Szólj hozzá!

igualdad-liberty-love-no-racism-favim_com-491861.jpgKöves Slomó rabbi mondta egy riportban, hogy "Én azt gondolom, hogy senki nem születik antiszemitának, senki nem születik rasszistának..."

Kedvelem a fiatal rabbi nyilatkozatait, szimpatikus fiatalember, de ebben sajnos nem értek vele egyet. Másik, általam igen nagyra becsült, és a (fiatalkori) gondolkodásomat meghatározó személy, Rousseau szerint is "Az ember eredendően jó.", mégis a rabbi szerint is elsősorban az ismerethiány vezet a fenti előítéletekhez, és Rousseau az Emil-ben is tkp azt fejti ki, hogy helyes nevelés nélkül az ember előítéletek csapdájában fog felnőni... Én úgy gondolom, hogy sajnos az ember erős hajlama a rasszizmusra (az antiszemitizmust most hagynám, mert az egy "oldalág", és csak a konkrét célzatossága miatt van "jobban és aprólékosabban kidolgozva") éppen abból ered, hogy biológiailag sajnos az ember szociális gondolkodásában meghatározó elem a nem saját csoportba tartozók erős megkülönböztetése és esetenként diszkriminálása. Ennek minden bizonnyal túlélést elősegítő szerepe lehetett a Homo Sapiens szociális fejlődésében a kisközösségi lét idején (pár százezer évig), amit a nagyobb társadalmi formák hatékonysága felváltott, csak éppen a szociális sajátosságain nem követték le teljes mértékben ezt a változást. Amellett, hogy az emberi faj kivételesen jól teljesít az együttműködésben, a többi csoporttagokkal való ellenségeskedést én mégis ösztönösen meglévőnek látom - lévén evolúciósan még nem szelektálódtunk a nagy társadalmi formákban való együttműködésre... ha egyáltalán valami ilyesmi lehetséges.

BRAIN STORMING, 2015.02.12.

Címkék: antiszemitizmus rasszizmus

Szólj hozzá!

létezik-e isten.jpgAz idézetek Marilyn Adamson: „Létezik-e Isten? - Van-e Isten? Íme, hat érv amellett, hogy igen.” című írásából származnak.

***

Marilyn Adamson:

"Ha a Föld kisebb lenne, akkora, mint például a Merkúr, a légkör megtartása lehetetlenné válna."

BRAIN STORMING:

A felvetés teljesen jogos, ám ha a konkrét adatokat nézzük, akkor a Merkúr a Naprendszer legkisebb bolygója, a mérete kisebb még a legnagyobb természetes holdakénál is, mint pl. a Ganümédész ás a Titán, bár tömege jóval nagyobb náluk. A Titán az egyetlen, sűrű légkörrel rendelkező hold a Naprendszerben. A Titán felszínén nem elsősorban a gravitáció hozta létre a légkört, hanem a jelenlévő gáz hőmérsékletfüggő viselkedése. Tehát alaposabb tanulmányozás nélkül elfogadható lenne a fenti érv – de a középiskolai fizikatanulmányok során megtanultak és a friss csillagászati adatok alapján cáfolható.

***

Marilyn Adamson:

"Ha a Föld kicsivel távolabb lenne a Naptól, mind megfagynánk. Ha pedig közelebb, akkor megégnénk. A Föld pozíciójának változása ellehetetlenítené a földi életet."

BRAIN STORMING:

Ha az ismeretterjesztő filmek pár másodperces filmtrükkjeiből indulunk ki, akkor valóban: ha pár másodperc alatt jó pár millió kilométerrel távolabb vagy közelebb kerülnénk, akkor valóban ez történne. De ilyen nem történik, és a Földön olyan körülmények között alakult ki az élet, amilyen itt volt. A Naprendszer lakhatósági zónája elég tág, és ma már a lakhatósági zónákra vonatkozó elképzelések is vita tárgyát képezik. Szóval ez az érv sem játszik.

***

Marilyn Adamson:

"Érdekes, hogy a víz tulajdonságai mennyire az életre lettek szabva."

BRAIN STORMING:

Ennél jobban már nem is lehetne körben forgóbb az érvelés: A földi élet vízben fejlődött ki, ergo a földi élet a víztől függ... de azt állítani, hogy a víz alaptulajdonságai az életre lettek szabva, ahhoz előbb kell egy definíció arra, hogy mi az élet. Mi itt csak a vízben kifejlődött és a bőséges vízellátottságú életet ismerjük, így maximum csak annyit állíthatnánk, hogy az általunk ismert életformák a víz tulajdonságaitól függenek. Tehát ismereteink szerint nem beszélhetünk "víztől független" életről, mert ilyet nem ismerünk MÉG. Az idézett állítás ahhoz hasonlatos, mintha azt mondanánk, hogy "az 1-es és a 2-es szám tökéletesen akkora értékkel bírnak, hogy ha összeadjuk őket, akkor 3-at kapunk, nem többet és nem kevesebbet"...

***

Marilyn Adamson:

"A víz teszi számunkra lehetővé, hogy folyamatos hőmérsékleti változásokkal teli környezetben éljünk, miközben a testünk állandóan kb. 36,6 °C-os hőmérsékletű marad."

BRAIN STORMING:

Na ne már... ez olyan mérvű antropomorfia, hogy nem is kéne kommentálni!

***

Marilyn Adamson:

"A víz univerzális oldószer." ... majd a következő bekezdés elején: ... "A víz kémiailag semleges."

BRAIN STORMING:

Nem vagyok nagyon jártas a kémiában, de a víz kémiai semlegessége tudtommal molekula szinten azt jelenti, hogy nem ion, vagyis egyenlő benne a protonok és elektronok száma.... Nem tudom, hogy miért lenne nagy dolog, energetikailag minden molekulakötés valami ilyesmire törekszik – a töltéskiegyenlítődésre. Az univerzális oldószer jellemzője meg szerintem éppen nem azt támasztja alá, hogy annyira semleges lenne – az egy dolog, hogy a töltések egyensúlyban vannak benne, de a dipólus jellege miatt könnyen kapcsolódik a legkülönfélébb anyagokhoz. ÉS ÉPPEN A NAGYFOKÚ OLDÓSZERES jellege miatt pl. hajlamos elnyelni bizonyos gázokat, pl. a CO2-t is, ami még pl. az ólomvízvezetékekben ólomkiváláshoz vezetett és ólommérgezést okozott. Ugyanígy sok ásványvíz is tisztán ártalmas az egészségre, éppen amiatt, hogy mindenféle anyagot remekül kiold az ásványokból...

***

BRAIN STORMING:

Tetszik, ahogy Marilyn Adamson áradozik az emberi agyról... Ez rendben is van, csakhogy mindig mindenki elfelejti, hogy az ember éppen az egyedülálló agya miatt az élővilág legmagatehetetlenebb lénye, mivel a kulturális környezet támogatására váltotta fel az ösztönökkel teli életet. Az agy is csak annyira hasznos, amennyire képzett, ám eredetünket nem tagadhatjuk meg, és a mélyen fekvő ösztöneink állandóan igyekeznek visszarántani minket egy ösztön-vezérelt létbe. Az agy is csak annyiban hasznos, amennyiben képes viszonozni az azt fejlesztő társadalom számára a felnőtté válás folyamán kapott törődést. Hétköznapi tapasztalat, hogy az emberekre nem általánosan jellemző a hála, mivel ha az lenne, nem állna akkora nagy becsben, hanem teljesen hétköznapos dolog lenne. Szóval az agy is csak annyiban hasznos, amennyiben nem az élősködésben való önfejlesztést szolgálja, ám éppen emiatt kell szigorúan szabályozott társadalomban élnünk, mert csak ezzel lehet kordában tartani az indulatokat, már amennyire. Szóval az emberi agytól nem kell hanyatt esni.

***

Marilyn Adamson:

"Az evolúció a már létező organizmusokból kiinduló és azokon belül lezajló mutációkat írja le."

BRAIN STORMING:

Már elnézést, de eredetileg ez is volt Darwin célja az elmélet kidolgozásával. ..... Majd így folytatja: "Az evolúció viszont önmagában nem magyarázza meg az agy vagy a szem kiinduló forrását: az élő szervezet kialakulását az élettelen anyagból." – Gondolom, csak az írhat le ekkora zagyvaságot, akinek fogalma sincs arról, amiről ír.

***

Marilyn Adamson:

"Az univerzum egyszer csak létrejött – ezt vajon mi okozta?"

BRAIN STORMING:

Had dobjam vissza erre egy szokásos kreacionista labdát, amit az evolúcióval kapcsolatban szoktak dobálni: "Ha nem voltál ott, akkor honnan tudhatnád biztosan?"

***

Marilyn Adamson:

"Az univerzum mindenütt érvényes természeti törvények szerint működik."

BRAIN STORMING:

Azután azt taglalja, hogy ezek mennyire egységesek. OK, rendben van. De ha ez így van, akkor csodák sem léteznek, sőt: ha ekkora fene nagy rend van, akkor nincs semmiféle szükség semmiféle isteni beavatkozásra, mivelhogy a világegyetem magától olyan, amilyen.

***

Marilyn Adamson:

"A DNS kód látja el információval és szabályozza a sejt működését."

BRAIN STORMING:

Már megbocsásson a szerző, de éppen a fenti megállapítás alapján állítható, hogy ebben semmiféle csoda sincs: amennyiben a világegyetemben egységes törvények működnek, akkor a DNS is egy ebbe a szabályrendbe illeszkedő képződmény. Ergo az utolsó bekezdésben íródottak: "Amikor programozott információról van szó, a természetes és biológiai okok semmilyen magyarázattal nem szolgálnak. Nem találsz sehol utasításokat vagy ilyen szintű precíz információt anélkül, hogy valaki szándékosan meg ne alkotta volna azt." ... azt sugallják, hogy a nagy törvényszerűségben csoda kellett, vagyis külső beavatkozás kellett az élet létrejöttéhez, sőt, magának a DNS működtetéséhez is... mert ez esetben minden mutációnak tervszerűnek kell megtörténnie. És ez nemcsak az evolúciós változásokkal kapcsolatosan lenne így, hanem az összes genetikai rendellenességekből eredő betegség esetében is. Innen csak egy aprócska lépés annak felvetése, hogy minden genetikai betegséget hordozó vagy szenvedő ember MEGÉRDEMELTEN beteg, így a velük való törődés tkp. beleszólás valamiféle NAGY TERVBE.... És had ne folytassam, miféle embertelen hülyeségeket lehetne ebből még levezetni..

***

Marilyn Adamson:

"Tudjuk, hogy Isten létezik, mert keres minket. Folyamatosan kezdeményez, és igyekszik elérni, hogy hozzá forduljunk."

BRAIN STORMING:

Na, innentől már csak a szokásos apakomplexusos szöveg következik, ami egyszerűen lefordítva annyit jelent, hogy "Isten tkp. a jóságos Apuci, akire nekünk mindig is szükségünk lett volna, mert érzelmileg nem tudtunk felnőni, tehát szükségünk van rá... és ha nekem szükségem van rá, akkor neked is szükséged van rá, mert amit én akarok és szerintem nekem jó, az biztosan ugyanúgy kell neked is." ... Ami meg utána következik, az már gyomorforgatóan hülyébe veszi az eleinte esetleg érdeklődő olvasóját...

***

BRAIN STORMING, 2014.

Címkék: isten DNS vallásos gondolkodás értelmes tervezettség isten-érvek

2 komment · 2 trackback